Personen- en familierecht in Harmelen

Als u gaat trouwen, overlijdt of gaat samenwonen, hoe zijn dan kwesties zoals gezamenlijk bezit, testament, alimentatie en andere zaken geregeld? Een notaris kan u hierbij helpen en duidelijkheid creëren. Personen- en familierecht is een specialisatie van Van Solkema Notaris. Dit recht kan onderverdeeld worden in meerdere onderwerpen:

Testamenten

Een testament is uw laatste wil over het na te laten vermogen. Pas na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt, wordt het testament geopend. Het is dus erg belangrijk dat de bewoordingen in het testament maar voor één uitleg vatbaar zijn, en daarmee uw bedoeling duidelijk is. Daarom is in de wet geregeld dat bij het opstellen van een testament een notaris nodig is. Deze juridisch gespecialiseerde adviseur kan uw wensen over het na te laten vermogen vertalen in juridisch eenduidige bewoordingen. Een goed opgesteld testament kan veel familieruzies voorkomen. Ook als u al een testament heeft, maar de inhoud wilt wijzigen omdat deze niet meer overeenkomt met uw bedoeling, maakt de notaris voor u een nieuw testament.

Wat kunt u naast de benoeming van een of meer erfgenamen verder zoal regelen in een testament?

 • Het vermaken van uitsluitend een bepaalde geldsom of bepaalde spullen aan iemand (legaat)
 • Het opnemen van een privé clausule waardoor uw erfgenamen de erfenis nooit hoeven te delen met een toekomstige ex-echtgenoot
 • Een voogdijregeling
 • De aanwijzing van iemand die de nalatenschap namens alle erfgenamen gaat afwikkelen (executeur)

Wilt u er zeker van zijn dat uw bezittingen na uw overlijden goed terechtkomen en uw erfgenamen niet hoeven te gissen naar uw laatste wensen over uw vermogen, dan is het advies om dit nu te laten vastleggen.
Offerte aanvragen

Schenken

Bij schenken denkt u waarschijnlijk aan het geven van een bepaald goed of geldsom. Als u een huis of aandelen in een bv schenkt, is een notariële akte nodig. Ook kunt u ervoor zorgen dat uw ontvanger het geschonken bedrag pas krijgt bij overlijden van de schenker. Deze schenking moet ook bij notariële akte plaatsvinden. Ook moet er jaarlijks rente worden betaald over het schuldig erkende bedrag. Het voordeel van deze laatste manier van schenken, is dat de schenker de beschikking houdt over het geld. Als de begiftigde ook erfgenaam is van de schenker, levert deze schenking de begiftigde belastingbesparing op bij het overlijden van de schenker.
Bij het doen van de schenking doet u er verstandig aan met ons te overleggen welke bedingen aan de schenking worden verbonden. Denk hierbij aan:

 • Privé-clausule, om te voorkomen dat de helft van wat geschonken wordt, bij echtscheiding van de begiftigde moet worden gegeven aan diens ex-echtgenoot
 • Vrijstelling van inbreng, eens gegeven blijft gegeven, bij overlijden van de schenker, komt de schenking niet in mindering op het erfdeel van de begiftigde
Herroeping van de schenking, als de begiftigde bijvoorbeeld overlijdt, kan het geschonkene door de herroeping weer terugkeren in het vermogen van de schenker.
Contact opnemen

Samenlevingscontract

Als u gaat samenwonen met uw partner, maakt u verschillende afspraken met elkaar over de gemeenschappelijke huishouding.
Als u naast praktische afspraken ook andere rechten en plichten wilt afspreken, is het door de notaris opgestelde samenlevingscontract het juiste middel om deze afspraken vast te leggen. In het samenlevingscontract worden verschillende afspraken gemaakt:

 • Een regeling omtrent ieders bijdrage in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding
 • Vaststelling dat bepaalde goederen van u samen zullen zijn, zoals inboedelgoederen en/of een bankrekening. Dit is van belang vanwege het hierna te noemen verblijvingsbeding
 • Aanspraak op elkaars pensioen
 • Woonrecht op de woning die eigendom is van één van u beiden
Het samenlevingscontract heeft niet tot gevolg dat u elkaars erfgenaam wordt. Wel kunt u in een samenlevingscontract regelen dat bij overlijden van de ene partner, de overblijvende partner automatisch eigenaar wordt van alle gemeenschappelijke bezittingen, zoals het huis en de inboedel. Deze clausule wordt ook wel verblijvingsbeding genoemd. Zonder deze clausule zou de helft van de gemeenschappelijke bezittingen worden geërfd door de eigen familieleden van de overledene. Er zijn ook fiscale redenen om een samenlevingscontract op te stellen. Daarover adviseren wij u graag verder in een persoonlijk gesprek.
Offerte aanvragen

Estate planning

Hoe kan ik ervoor zorgen dat bij mijn overlijden door mijn erfgenamen zo weinig mogelijk belasting hoeft te worden betaald?

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd (familie)vermogen over te dragen aan de volgende generatie(s) met zo weinig mogelijk belastingheffing. Er zijn tal van mogelijkheden om belastingen te besparen. Schenken, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht spelen hierbij een belangrijke rol. Omdat estate planning ingewikkelde materie is en maatwerk vereist, is het verstandig om uw wensen wat betreft de vererving van uw vermogen nu al goed te regelen. Dit doet u bij degene die veel kennis heeft van het erfrecht en de bijbehorende fiscale regelgeving, oftewel uw notaris.

Offerte aanvragen

Huwelijksvoorwaarden

Als u gaat trouwen zonder van tevoren huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt, ontstaat door de voltrekking van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen tussen u beiden. De persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had, blijven van ieder privé. Bezittingen en schulden die u na het huwelijk krijgt, zijn van u samen.  Een eventueel verkregen of tijdens het huwelijk te verkrijgen erfenis of schenking, is privé van degene die de erfenis of schenking kreeg/krijgt, tenzij de overledene of schenker zelf anders heeft bepaald. Wenst u geen beperkte gemeenschap van goederen, dan dient u huwelijksvoorwaarden te maken.

 

De huwelijksvoorwaarden worden voor of tijdens het huwelijk door de notaris opgesteld. Als u tijdens het huwelijk besluit huwelijksvoorwaarden te maken of de bestaande huwelijksvoorwaarden te wijzigen, is er mogelijk ook nog een verdeling van uw bezittingen nodig.


Wat wordt er onder andere vastgelegd in de akte van huwelijksvoorwaarden?

 • Een regeling omtrent de verdeling van de kosten van de huishouding
 • De vraag of het bestaande en/of toekomstige inkomen en vermogen moet worden gedeeld
 • De mate waarin oudedagsvoorzieningen zoals ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij een echtscheiding worden verdeeld
 • Bescherming van de niet-ondernemende echtgenoot tegen schuldeisers van de ondernemende echtgenoot
 • De wenselijkheid een onderneming te beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere echtgenoot
Offerte aanvragen

Partnerschap

Sinds 1 januari 1998 biedt de wet de mogelijkheid aan personen van gelijk geslacht, maar ook aan personen van verschillend geslacht, een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De juridische gevolgen van dit geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van een huwelijk. Zo komt ook een geregistreerd partnerschap tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor het laten opstellen van partnerschapsvoorwaarden verwijzen wij naar hetgeen is vermeld onder huwelijksvoorwaarden.

Offerte aanvragen

Scheiden

De beëindiging van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis, of het nu gaat om een echtscheiding of het einde van een relatie tussen samenwoners.

Naast de emotionele verwerking, moeten er ook praktische zaken geregeld worden, zoals:
 • Hoe gaan we onze spullen verdelen
 • Wie blijft er in het huis wonen of moet het huis misschien worden verkocht
 • Moet er nog alimentatie worden betaald en zo ja hoeveel
 • Bij wie blijven de kinderen het grootste deel van de tijd en welke omgangsregeling spreken we af?
Wij helpen u graag om de zakelijke afwikkeling zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden op een voor beide partijen zo acceptabel mogelijke wijze. Mocht u er samen niet (meer) uitkomen, dan helpen wij door middel van bemiddeling (mediation) een voor u beiden acceptabele oplossing te vinden. We leggen de gemaakte afspraken vast in een juridisch waterdichte en duidelijke overeenkomst. In deze notarieel vastgelegde overeenkomst worden regelingen vastgelegd omtrent onder meer:


 • Partner en/of kinderalimentatie
 • Omgangsregeling m.b.t. de kinderen
 • Verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, zoals het huis, gezamenlijke bankrekeningen, inboedel
 • Welk bedrag eventueel moet worden voldaan wegens overbedeling
 • Afkoop dan wel wijziging van de begunstiging op polissen van levensverzekering
 • Betaling/teruggave van belasting
 • Ontslag mede aansprakelijkheid m.b.t. (hypotheek)schulden
 • Aanspraken op elkaars pensioen
Voor meer informatie en een objectief advies neemt u contact op met ons kantoor.
Afspraak maken

Nalatenschappen

Bij het overlijden van uw naasten komt veel kijken. Behalve het regelen van de uitvaart, moeten er ook notariële zaken afgehandeld worden. Waar moet u dan zoal aan denken?

Verklaring van erfrecht 

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgestelde verklaring, waarin staat vermeld wie is overleden, of deze een testament had en wie zijn erfgenamen zijn. Verder is daarin vastgelegd wie de nalatenschap afwikkelt namens alle erfgenamen, hetzij omdat de erfgenamen aan deze persoon een boedelvolmacht hebben gegeven, hetzij omdat deze persoon door de overledene als zodanig is aangewezen (executeur). Voordat de notaris deze verklaring afgeeft, moet hij een aantal zaken controleren.
Zo worden bij het bevolkingsregister de persoonlijke gegevens van de overledene gecontroleerd en wordt bij het Centraal Testamenten Register gekeken of de overledene een testament had gemaakt en of dit het laatste testament is van de overledene. Verder moeten de beoogde erfgenamen een verklaring afleggen omtrent de aanvaarding van hun erfgenaamschap. Daarbij zijn drie mogelijkheden:
 • Zuivere aanvaarding
 • Beneficiaire aanvaarding
 • Verwerping
Als de notaris de benodigde gegevens heeft ontvangen, kan hij de verklaring van erfrecht afgeven. Als de overledene een eigen huis bezat, kan de verklaring van erfrecht worden ingeschreven bij het Kadaster, zodat de woning op naam van de echtgenoot van de overledene of van de erfgenamen komt te staan.

Successieaangifte
Binnen 8 maanden na het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de belastingdienst voor het recht van successie. Dit is een belasting die van de erfgenamen wordt geheven over het saldo van het door de overledene nagelaten vermogen. Het belastingtarief is progressief, dus hoe groter de verkrijging, hoe meer belasting is verschuldigd. Ons kantoor heeft ruime ervaring in het verzorgen van belastingaangiftes. Wij zijn u dan ook graag van dienst bij het verzorgen van de aangifte voor het recht van successie.

Verdeling
Nadat de verklaring van erfrecht is afgegeven en de successieaangifte is ingediend bij de belastingdienst, moet de nalatenschap worden verdeeld. Ook als de overledene een echtgenoot heeft achtergelaten en de nalatenschap bij testament of volgens de wet is verdeeld, is het raadzaam een notariële akte te laten opstellen waarin de vorderingen van de kinderen op de echtgenoot van de overledene worden vastgesteld. Bij overlijden van de langstlevende echtgenoot, kan deze akte voor een forse belastingbesparing zorgen!

Algehele afwikkeling door de notaris
Soms komt het voor dat een cliënt wenst dat de notaris de hele nalatenschap afwikkelt namens de erfgenamen, bijvoorbeeld omdat de cliënt vreest dat erfgenamen er samen niet uit zullen komen.

De notaris als onpartijdige adviseur kan op een snelle en efficiënte wijze de praktische en de juridische zaken afwikkelen. Hij/zij heeft een zakelijke kijk op de afwikkeling van de nalatenschap, zonder de belangen en emoties van de erfgenamen uit het oog te verliezen. Zo nodig zal de notaris een bemiddelende rol spelen tussen erfgenamen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te bewerkstelligen. Ook als de afwikkeling van de nalatenschap gecompliceerd is, wordt de notaris ingeschakeld voor de verdere afwikkeling.

De notaris houdt de erfgenamen zoveel mogelijk op de hoogte van de afwikkeling. Nadat de notaris de afwikkeling heeft afgerond zal hij/zij rekening en verantwoording afleggen van het door hem gevoerde beheer en dit vastleggen in een notariële akte en tot verdeling overgaan.
Offerte aanvragen

Bekijk hier de video.