Ondersteuning bij ondernemingsrecht in Harmelen

Van Solkema Notaris Harmelen

Zoals de naam al aangeeft, richt ondernemingsrecht zich op de ondernemer. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijf oprichten of overnemen? Of overdragen aan uw kind? Dan staan onze notarissen aan uw zijde. De notarissen van Van Solkema Notaris ondersteunen de ondernemer bij:

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

U drijft voor eigen rekening en risico de onderneming. Schulden zijn verhaalbaar op het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer.

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen. De maatschapvorm wordt vaak gekozen door vrije beroepsbeoefenaars zoals advocaten en accountants. Iedere maat is voor een gelijk aandeel aansprakelijk voor schulden van de maatschap. Bij de totstandkoming van de maatschap is het van belang afspraken te maken tussen de maten en deze vast te leggen in een maatschapcontract.

Men kan daarbij denken aan de volgende afspraken:
 • In hoeverre mag een maat financiële verplichtingen aangaan voor rekening van de maatschap en wanneer is toestemming nodig van de overige maten?
 • Hoe groot is ieders inbreng in de maatschap en betreft het uitsluitend geld of ook goederen of arbeid?
 • Hoe wordt de winst verdeeld?
 • Wat moet er gebeuren als een maat ziek wordt, uittreedt of overlijdt?


Vennootschap onder firma (vof)

De vof is een maatschap die een bedrijf uitoefent, zoals een schildersbedrijf. Voor de totstandkoming van een vof is inschrijving in het handelsregister verplicht. Ook is het van belang een vennootschapscontract op te stellen. Iedere vennoot is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, ook al zijn deze schulden aangegaan door een andere vennoot.

Commanditaire vennootschap (c.v.)

De c.v. is een bijzondere vorm van de vof Het grootste verschil met de vof is dat er twee soorten vennoten zijn: de beherende vennoot en de commanditaire vennoot, ook wel commandite genoemd. De beherende vennoot is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. De commanditaire vennoot is dat niet; hij is financier van de vennootschap en slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft geïnvesteerd in de vennootschap.

Offerte aanvragen

Vereniging

Ons land kent veel verenigingen. Het is ook niet moeilijk een vereniging op te richten. De vereniging komt namelijk al tot stand door een mondelinge afspraak!

Ook kan een vereniging bij notariële akte worden opgericht.

Er zijn grote verschillen tussen deze twee soorten verenigingen:
 • Alleen een vereniging die bij notariële akte is opgericht, kan onroerende goederen in eigendom hebben en erfgenaam zijn
 • Als een vereniging niet bij notariële akte is opgericht, zijn de bestuurders in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk aansprakelijk voor schulden
Bovendien eisen subsidieverlenende instanties vaak dat de te subsidiëren vereniging is aangegaan bij notariële akte. Net als bij de stichting moeten er verplicht een aantal punten in de oprichtingsakte worden opgenomen.
Offerte aanvragen

Bedrijfsoverdracht

Bij de overname van een bedrijf komt veel kijken. Het is van belang om van tevoren over voldoende inzicht te beschikken in het bedrijf dat wordt overgenomen.

Zaken die daarbij een rol spelen zijn:
 • Is de verkoper bevoegd tot de overdracht?
 • Hoeveel en welke schuldeisers heeft de onderneming en zijn er nog naheffingen te verwachten van de belastingdienst?
 • Lopen er misschien rechtszaken tegen de onderneming waar een (aanzienlijke) schadeclaim uit kan voortvloeien?
 • Als het een bv betreft: zijn de aandelen wel volgestort?
 • Zijn er afspraken gemaakt met medevennoten (als het een vof betreft)?
 • Moet er een bedrijfspand worden overgenomen of een huurcontract?
De overdracht van aandelen in een bv moet bij notariële akte plaatsvinden. De notaris ziet toe op de rechtsgeldigheid van de levering van de aandelen. Ons kantoor kan ook de gemaakte afspraken met de verkoper of nieuwe medevennoten vastleggen in overleg met u.
Offerte aanvragen

Rechtspersonen

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv)

De bv is een onderneming met een kapitaal dat is verdeeld in aandelen. Bovendien is de bv een rechtspersoon. Dit laatste betekent dat de bv zelfstandig goederen, zoals onroerend goed in eigendom kan hebben. De aandeelhouders zijn aansprakelijk tot het bedrag dat zij hebben volgestort op de aandelen.

Voordat een bv wordt opgericht, moet een zogenaamde verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd bij het ministerie van justitie. Het ministerie onderzoekt de financiële en criminele antecedenten van degenen die het beleid van de bv gaan bepalen.
Bovendien moet de bv een wettelijk vastgesteld startkapitaal hebben. Dit bedraagt minimaal 18.000 euro en moet worden gestort op een rekening op naam van de op te richten bv.

De bank waar de rekening is geopend waar het kapitaal op is gestort, moet hierover een verklaring afleggen (de ‘bankverklaring’). Zowel de verklaring van geen bezwaar als de bankverklaring hebben een beperkte geldigheidsduur.

In plaats van storting in geld, kan ook in natura worden ingebracht, bijvoorbeeld als een eenmanszaak wordt omgezet in een bv. Alle bedrijfsmiddelen van de eenmanszaak worden bij de oprichting van de bv ten name van de bv gesteld. Een daartoe bevoegde accountant moet een verklaring afleggen waarin wordt vermeld dat de waarde van de ingebrachte goederen ten minste 18.000 euro is.

Een belangrijke eigenschap van de bv is het besloten karakter. Aandelen in een bv zijn beperkt overdraagbaar. Er is een aandeelhoudersregister waarin de namen van alle aandeelhouders worden vermeld met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap wordt vooral gekozen door grote ondernemingen. Het grote verschil tussen een bv en een nv is dat de aandelen in een nv meestal niet op naam geregistreerd staan en onbeperkt overdraagbaar zijn.

Net als bij de bv is een startkapitaal nodig. Het minimum startkapitaal bij een nv bedraagt 45.000 euro.

Ook bij de nv is voor de oprichting een bankverklaring dan wel een accountantsverklaring nodig en moet vooraf een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd aan het ministerie van justitie.

Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

Het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) is een onderneming die nog maar kort geleden door de wetgever is geïntroduceerd.

Meestal wordt voor het EESV gekozen als een binnen Europa gevestigde onderneming wil gaan samenwerken met een onderneming die buiten de Europese gemeenschap is gevestigd. Hoewel het EESV rechtspersoonlijkheid bezit, zijn de leden (vaak rechtspersonen) hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de EESV.

Graag informeren wij u verder over deze rechtsvorm. Welke rechtsvorm u ook kiest voor uw nieuwe onderneming: Van Solkema Notaris geeft u deskundig en helder advies, passend bij uw wensen.

Offerte aanvragen

Stichting

De stichting werd vroeger veel gebruikt voor allerlei goede doelen. Tegenwoordig maken ook grote organisaties op het gebied van maatschappelijk welzijn, zoals zorginstellingen, gebruik van de stichtingsvorm.

De oprichting van een stichting is pas geldig als zij bij notariële akte heeft plaatsgevonden.

In de oprichtingsakte moet een aantal zaken verplicht worden opgenomen, namelijk:
 • De naam van de stichting
 • De vestigingsplaats van de stichting
 • Het doel van de stichting
 • De manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen
 • De bestemming van een resterend positief saldo als de stichting wordt ontbonden
Iedere bestuurder van de stichting moet zijn taak behoorlijk uitoefenen. Als een onbehoorlijk bestuur voor de stichting schade veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is het bestuur collectief aansprakelijk. Daarnaast kan een bestuurder tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk zijn. Omdat een stichting een rechtspersoon is, kan zij (onroerende) goederen in eigendom hebben.
Als de stichting een door de fiscus erkend goed doel nastreeft en een schenking of legaat krijgt, is geen schenkings- of successierecht verschuldigd door de stichting. Wij leggen u graag uit hoe dit precies werkt.
Offerte aanvragen

Bedrijfsopvolging

Bijna elke onderneming krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsopvolging. Bedrijfsopvolging is een bijzondere vorm van bedrijfsoverdracht.

Bedrijfsopvolging kan plaatsvinden na het overlijden van een ondernemer, maar ook tijdens het leven van de ondernemer. In het eerste geval is het van belang een goed testament te laten opstellen, waarin zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen van de bedrijfsopvolgende erfgenaam en de overige erfgenamen. Ook is het van belang dat de uitvoering van het testament fiscaal gezien zo gunstig mogelijk uitwerkt.

Bedrijfsopvolging bij leven kan plaatsvinden aan een derde, bijvoorbeeld een werknemer van de onderneming, maar ook aan een kind van de vertrekkende ondernemer. In beide gevallen spelen verschillende belangen. Zo kan het gebeuren dat de vertrekkende ondernemer een anticoncurrentiebeding wil afspreken met de opvolger, of niet langer wil dat zijn naam voorkomt in de naam van de onderneming die wordt overgedragen.

Als een onderneming wordt overgedragen aan een kind van de ondernemer tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, moet rekening worden gehouden met de belangen van de overige kinderen, bij verkoop aan het kind tegen een zeer lage waarde. Als het een agrarische onderneming betreft moet bij de overdracht ook rekening worden gehouden met overdracht van subsidies en quota.

Tot slot zal de vertrekkende ondernemer veelal een pensioenvoorziening willen treffen voor zichzelf en/of zijn nabestaanden. Ons kantoor kan met haar expertise op het gebied van (agrarische) bedrijfsopvolging een helder advies op maat geven.

Offerte aanvragen